خیلی باحاله جو بیان یه ذره سنگین شده

اینو گوش بدیدو حال کنید