ولی خدایی اینکه میگن انکه از دیده رود از دل برود خیلی درسته
منی که اسمش میومد تپش قلب میگرفتم الان دلم نمی خواد جواب پیاماشو بدن 
یکی بره بهش بگه تموم شد سارا بزرگ شد  عاقل شد وتو .....