سلام

دارم میرم

حالم بد تر از اونه که بنویسم یا بگم 

تو هر چی فکرشو بکنی به تناقض خوردم

حلالم کنید

ولی تا حالم خوب نشه بر نمیگردم

شاید هیچ وقت دیگه نیام

دلم خیلی براتون تنگ میشه 

دوست دار شما سارا