فکر میکنم اری به تو

دلم برایت تنگ است ولی تو با من نامهربانی

مهربون نبودن تو منو نارحت نمیکنه من ازاین حرفا صبور ترم

البته این صبوریم هم یکی از ویژگی هایی که تو نبود تو

بدست اوردم

از وقتی عقلم رسید و عاشقت شدم من عوض شدم دیگه اون دختر تکیده نبودم

تصمیم گرفتم ضعیف نباشم من قوی شدم هم روحی هم جسمی هم عقلی


 دیگه ترسو نبودم شجاع شدم

 یاد گرفتم نه ! بگم واین خیلی خوبه

دنبال کارای بیهوده نرفتم

حرف حرف خودم بود و هست چه درست چه غلط

به خودم ایمان دارم

اره دوری سخت بود اما منو بزرگ کرد شاید این عشق یه موهوبت الهی بود

لاجرم هنوز باید تحمل کنم ولی هر روز تحملم بالا میره و کم تر دلتگی میکنم

شاید یکی از دلایل چادری شدنم هم تو بودی درسته که تو از چادر متنفری

ولی من برای اینکه به تو ثابت کنم هرکاری تو بخوای انجام نمیدم این کارو کردم

عشقم با عشقت خوشبخت بشی:)

[لبخند ملیح]