میدونید صفت جبار برای خدا ینی چی؟

اول نظراتتون رو بدید بعد من بهتون میگم: دی

تحقیق کردماا:)))))