خواب عجیبی دیدم:

مامانم و زنعمو هام حامله ان بابام و عمو هام اینقدر خوشحالن که نگوو !!

-----

صبح ازخواب پاشدم فکر کردم خواب خوبیه

ولی تا خوابمو برا مامانم تعریف کردم رنگ مامانم پرید گفت :خواب بدیه زن حامله نشونه غمه:(

وخنده در خواب نشونه گریه در روزه

------

برا پدر بزرگم دعا کنید