شیطونه میگه منم برم  وبمو حذف کنم

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.


.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

..

شیطونه غلط میکنه همچین چیزی میگه 

من تا اخرش هستم نه اینکه دیگه پرتم کنن بیرون از بیان