اره ، خلاصه از وقتی شیشه شیرم و خالی دیدم ،

فهمیدم دیگه اون خونه جای موندن نیست.