محسن جان بگردم برای دل پسرکت

بگردم برای دل همسرت

برای دل مادرت بمیرم

چه مردانه

چه عاشقانه

رفتی.....

کاش کمی از تو بیاموزم

برای مادیات این دنیا اشک نریزم

که تو تمام مادیات را کنار گذاشتی

وخدا را بغل کردی

کاش نصیب ما هم شود

کاش جوانان ماهم از غیرتت بیاموزند

خدانگه دار جوان مرد که جوان مرگ شدی

ای شهید دلارام