ادم از بعضی کارای مردم شرمنده میشه و احساس حقارت بهش دست میده

احتمالا همه از ماجرای نمایندگان مجلس خانم موگرنی خبر دارید خوب این برای ایران ومردمش خیلی بده ما مردم به جای اینکه سرو تهشو هم بیاریم و موضوع رو عوض کنیم هیکشش میدی بعضیا میگفتن اگه  ایوانکا ترامپ بیاد چیکار میکنن خوب بله کارشون زشت بوده بعضیا گفتن مگه زن ندیده ان نه اینا زن ندیده نیستن ولی خانم موگرینی هر زنی نیست لطفا بیاید موضوع رو تمومش کنیم تا بیشتر ایرانیا سوژه نشدن

خوب بزرگای مملکت باید همیشه حواسشون به رفتارشون باشه ولی حالا که نبوده ما باید حواسمون باشه جمش کنیم