یه حرفایی رو نمیشه گفت و نمیشه نوشت وبه سختی میشه شنید ،باید گوشامونو کنار قلب ادما تیز کنیم و معرفتشونو بشنویمو حس کنیم .

بعضیا هر بار تپششون یه معنا داره ..... هربار نگاهشون یه حس.

شنیده ی قلب بعضیا میشه فروغ را همون توی جاده زندگی،جاده پرجست وخیززندگی که همراستای ابی اسمان است که مارا در وجودش پرواز میدهد تا به فرزانگی برسیم بعضی وقتا کنار بعضی ادما بودن روحی را در وجودمان می دهد که رنگ رنگ زندگی را در رنگین کمان هفت رنگش معنی میکند.

زندگی پر از پستی و بلندی ،سختی و اسانی .فرازونشیباست.

زندگی من زندگی من باشادی اش با سختی و خوشی اش با تلخی سپری شده .

کاش در سختی ها پستی ها و نشیب هامان سایه ی خدای بالای سرمان بنگریم

عجرتان با خدا