من بیدارم بیدارم خدایا شکرت شکرت چقدر بدعه خوا ب بد چقدر بده در خواب عزیزی رو از ذست بدی


جدیدا اینقدر خوابام واقعی شده که وقتی از خواب بیدار میشم مرز بین واقعیت و خوابو نمی فهمم


چقدر دلم برایش تنگ است از مسافرت برگشتیم کل مسافرت تو فکرش بودم دو سه بارم گریه کردم


الان دماونده دلم می خواد اونجا باشم


شاید فکر میکنید عاشق شدم


.


.


. اره عاشق شدم ولی نه عشق معمولی


من از ته قلبم باباییمو میخواد


من عاشق بابابزرگمم


و ترس از دست دادانش داره منو میکشه


 


 


لطفا براش دعا کنیید