دریافت دلم گرفته می خواهم با ان ها صحبت کنم بخندم حرف بزنم کاش باز هم دور هم جمع شویم

مهرناز عزیزم

شکیبای گلم 

الهه ی دوستداشتنی ام

پرنیان قد بلندم

بهار ساده ی خودم

همتای مهربون